Mijlpalen


1. Start onderzoek ‘Verkenning Circulaire geveleconomie’ (eind 2019)

Dit onderzoek bestond uit een 0-meting van de huidige status wat betreft circulariteit en het klimaateffect van de totale gevelbouw. Vervolgens werden de doelen bepaald en belemmeringen in kaart gebracht. Ook is de haalbaarheid van eerder opgestelde circulaire businessmodellen voor de gevelbouw getoetst.

2. Start gesprekken aanloop Ketenakkoord Circulaire Geveleconomie (begin 2020)

Simultaan aan de Verkenning zijn branches en overheid gesprekken gestart om te komen tot een Ketenakkoord. De resultaten van de verkenning vormen een basis voor het ketenakkoord. Gesprekken richtten zich op het maken van afspraken omtrent:

  • doelstellingen en ambities op het vlak van circulariteit en klimaat;
  • collectieve uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
  • benodigde activiteiten en governance om richting 2030 doelstellingen te realiseren. 

3. Oplevering onderzoek ‘Verkenning Circulaire geveleconomie’ (najaar 2020)

Uit de verkenning blijkt dat de gevelbranche een enorme potentie heeft als het gaat om verbetering van circulariteit en CO2 reductie. 

4. Consultatie ‘Ketenakkoord Circulaire Geveleconomie’ (begin 2021)

Zodra de partijen in de gesprekken tot een principe akkoord tekst convenant Ketenakkoord zijn gekomen wordt deze ter consultatie voorgelegd aan de sector.