Organisatie

De betrokken brancheorganisaties en hun leden maken in het ketenakkoord afspraken om samen verantwoordelijkheid voor de gevel te nemen als het gaat om circulariteit. Te nemen stappen leiden uiteindelijk tot een gezamenlijke producentenorganisatie Circulaire Geveleconomie, waarin alle betrokken branches vertegenwoordigd zijn. Voorwaarde is dat branches en overheid met een ketenakkoord tot afspraken komen om dit traject daadwerkelijk te starten.

De aanloop 

Partijen werken samen om de doelen te bereiken. Zij vormen een stuurgroep ‘Circulaire Geveleconomie’ door ondertekening van dit ketenakkoord. Vanuit de stuurgroep ‘Circulaire geveleconomie’ worden werkgroepen voor het uitwerken van circulaire modellen voor de gevel geïnitieerd. Gelijktijdig met de start van de stuurgroep worden gelanceerd:

  • de werkgroep ‘landelijk systeem recycling gevels’ 
  • de werkgroep ‘avv circulaire geveleconomie’ 

De bedoeling is dat deze werkgroepen in nauwe samenwerking met producenten en andere partners in de kringloop inventariseren hoe de systemen het beste kunnen worden ingericht. Vanuit deze werkgroep wordt een inventarisatie/vooronderzoek verricht naar de gewenste inrichting van het landelijk systeem recycling gevels.  En ook, met welke varianten tot en met ‘gevel-als-een-service’ rekening gehouden dient te worden. De branches nemen deel aan de werkgroep ‘avv Circulaire Geveleconomie’ om het verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage Circulaire Geveleconomie te formuleren. De stuurgroep en werkgroepen worden in de uitvoering ondersteund door het uitvoerend bureau Circulaire Geveleconomie. Dit bureau begeleidt tevens het proces om te komen tot een systeem voor de Circulaire gevel, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en avv voor de Circulaire Geveleconomie, de oprichting van benodigde producentenorganisatie en entiteiten om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

De uitvoering 

Zodra een producentenorganisatie Circulaire Geveleconomie en bijhorende entiteiten worden opgericht, vormen de betrokken branches het bestuur. Zij vertegenwoordigen de producenten binnen de betreffende brancheorganisaties. De inrichting van de afvalbeheersstructuur is een onderdeel van de uitvoering van het ketenakkoord. De intentie is dat het systeem na een aanloop drie jaren financieel self-supporting is.